• banner0

Erkekleriň “Lego” gysga ýeňli welosiped sürmek Jersi adaty

Erkekleriň “Lego” gysga ýeňli welosiped sürmek Jersi adaty

Ace acearyş kesildi

Ve ýeňiň üstünde dokalan mata

● Italýan ýeňil mata OEKO-TEK standarty

● YKK fermuar

Sl Süýşmä garşy aşaky tutawaç

● Pes kesilen ýakasy

Ve ýeňli gysgyçda we aşaky aşaky bölek

● 3 arka jübü


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Biziň bilen tanyşdyrmakýöriteleşdirilen welosiped formasy- ultramelewşe şemalladylýan forma.Bu forma iň ýokary dem alyş we iň az agram bilen bezelip, iň yssy günler üçin ajaýyp bolýar.Ulanylýan ýeňil we dem alýan matalar ýumşak we çeýe bolup, formanyň bedeniňize emele gelmegine we ajaýyp rahatlygy üpjün edýär.Mundan başga-da, düýbünde tikilen elastik tutawaç formanyň ýerinde galmagyny üpjün edýär, şonuň üçin eşikleriňiz hakda aladalanman, gezelençiňize ünsi jemläp bilersiňiz.Specializedöriteleşdirilen welosiped formasy bilen gezelençiňizde salkyn we rahat boluň.

welosiped sporty formasy
welosiped formalary
erkekler

Materiallaryň sanawy

Harytlar

Aýratynlyklary

Ulanylýan ýerler

004

ýeňil, şemalladylýar

Öň, Yzky, Taraplar

096

ýeňil, şemalladylýar

Eňler

BS061

Elastik, süýşmäge garşy

Yzyna Hem

Parametr tablisasy

Haryt ady

SJ003M welosiped formasy

Materiallar

Italýan, şemalladylýan, ýeňil, çalt gury

Ölçegi

3XS-6XL ýa-da özleşdirilen

Logotip

Custöriteleşdirilen

Aýratynlyklary

Dem alýan, süpürýän, çalt gury

Çap etmek

Sublimasiýa

Syýa

Şweýsariýada sublimasiýa syýa

Ulanylyşy

Roadol

Üpjünçilik görnüşi

OEM

MOQ

1 sany

Önümiň görkezilmegi

Iň oňat

Theörite laýyklyk aerodinamiki bolup, näçe geýseňizem rahatlygy üpjün etmek üçin dört taraplaýyn uzaldylan mata bilen ýasalýar.

welosiped tizligi
önüm_img23-1

Lighteňil dem alýan uzalma

Lighteňil, dem alýan uzyn matadan ýasalan welosiped sürýän Jersi, näçe münseňizem gowy şemalladylmagyny we guramagyny üpjün etmek üçin ýumşak degmek we ýokary süýümli häsiýetlere eýe.

Amatly ýakasy

Ajaýyp rahatlygy üpjün etmek üçin pes kesilen ýakany görkeziň, ýakasyna şarpyk zip goýýar, şonuň üçin beýle bolmaz'münüp barýarkaňyz deriňize sürtüň.

önüm_img23-2
önüm_img23-3

Veseňsiz dizaýn

Arassa görünmek we ýeňil duýmak üçin üznüksiz ýeňli çeňňek bilen ýasalan, islendik iş üçin ajaýyp.Mundan başga-da, elastik lenta iň ýokary rahatlygy üpjün edýär.

Elastik arka jübüler

Formada üç sany aňsat elýeterli jübü bar, olar köp gurallary, naharlary we gezelençde zerur bolup biljek başga zatlary saklamak üçin ajaýyp.

bq11

Ölçeg diagrammasy

SIZE

2XS

XS

S

M

L

XL

2XL

1/2 IEST GOWY

42

44

46

48

50

52

54

ZIPPER LENGTH

44

46

48

50

52

54

56

Hil we Durnukly Tigir sürmek Jersi önümçiligi

Iň az sargyt talaplary bolmadyk adaty welosiped formalaryny gözleýärsiňizmi?Betrue garama.Biz ähli ululykdaky markalar bilen işlemekde hil we jogapkärçiligimiz bilen tanalýan pudakda öňdebaryjy kompaniýa.Dizaýnerlerimiz, ajaýyp we ýokary hilli ekologiýa taýdan arassa welosiped eşiklerini döretmäge mümkinçilik berýän durnukly dizaýn we mata saýlamakda uly tejribä eýe.“Betrue” -ni saýlamak bilen, diňe bir ýokary hilli önüm alman, eýsem durnuklylygy ýokarlandyrmak üçin öz roluňyzy ýerine ýetirýändigiňize arkaýyn bolup bilersiňiz.Biz hakda has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün biziň bilen habarlaşyňadaty welosiped formasy görnüşleri.

Bu element üçin näme düzülip bilner:

- Näme üýtgedip bolar:
1.Şablony / isleýşiňiz ýaly düzedip bileris.Raglan ýeňleri ýa-da ýeňlerine, aşaky tutawaçly we ş.m.
2.Ölçegi siziň islegiňize görä sazlap bileris.
3.Tikişi / bezegi sazlap bileris.Mysal üçin daňylan ýa-da tikilen ýeň, şöhlelendiriji bezeg goşuň ýa-da gysylan jübü goşuň.
4.Matalary çalşyp bileris.
5.Aöriteleşdirilen sungat eserlerini ulanyp bileris.

- Üýtgedip bolmajak zat:
Hiç.

ÜNS BERMEK

Bu gollanmadaky ýönekeý ideg maslahatlaryna eýerip, toplumyňyzy iň oňat we uzak dowam etdirip bilersiňiz.

- 30 ° C / 86 ° F-da ýuwuň
- Mata kondisionerini ulanmaň
- theykylan guradyjydan gaça duruň
- Kir ýuwujy poroşokdan gaça duruň, suwuk ýuwujy serişdäni goldaň
- Egin-eşigi daşyna öwüriň
- Meňzeş reňkleri bilelikde ýuwuň
- Derrew ýuwuň
- Demirlemäň


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň